FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

TR - EN

TARİHÇE

FEDEK TARİHÇE


Etkin, eğitimli ve dinamik bilgi toplumu için Avrupa Yüksek Öğretim Alanı yaratmak üzere ilk
Lisbon’da başlayıp Bologna’da şekillenen ve 2010 yılına kadar tamamlanması planlanan
reform sürecine paralel Türkiye 2001 yılında Prag’da sürece dahil olup ülke çapında kalite ve
uluslararası standartları sağlama çalışmalarını hızlandırmıştır. Program değerlendirme
çalışmaları ilk 2003 yılında MÜDEK tarafından mühendislik programlarına yönelik başladıktan
sonra 2005 Yılında ülke genelinde Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme
Komisyonu (YÖDEK) YÖK yapısı altında kurularak kalite çalışmalarının ulusal boyutta tüm
üniversitelere yönelik yürütülmesi sağlanmıştır.
2006 yılında Erciyes Üniversitesinde toplanan Fen, Edebiyat Fakülteleri (FEF) Dekanlar
Konseyi (FEFKON) tarafından FEDEK Akreditasyon Komisyonu (FEDEK) oluşturulmuştur.
Kurulun dokuz kurucu üyesinin çalışmalarıyla hazırlanan Değerlendirme Ölçütleri,
Özdeğerlendirme Raporu, Çalışma Esasları, Etik Kuralları gibi önemli FEDEK Belgeleri;
Zonguldak (2007), Balıkesir (2008), Kocaeli (2009) FEFKON toplantılarında görüşülüp
oybirliği ile kabul edildikten sonra FEDEK İstanbul merkezli bir sivil toplum kuruluşu olarak
13 Ekim 2009 tarihinde dernek yapısına dönüşmüştür. Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakülteleri (FEF) Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon
Derneği (FEDEK) adını taşıyan bu dernek FEF programlarının kalitesinin yükseltilmesine
değerlendirme, akreditasyon, bilgilendirme ve eğitim çalışmaları yaparak katkıda
bulunmayı ve FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti
ilerletmeyi kendisine amaç edinmiştir.
FEFKON Trabzon KTÜ toplantısında (5.FEFKON-Haziran.2010) FEDEK’i Oy Birliği ile
desteklemiştir. FEDEK, YÖK Genel Kurulu tarafından 26 Ağustos 2010 tarihinde tanınmış ve
üç yıl süreli Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi alarak üniversitelerde alanına giren
programların değerlendirme ve akreditasyon çalışmalarına başlamıştır. FEFKON İstanbul
Yeditepe Üniversitesi toplantısında (6.FEFKON-2011.RAPOR) derneğin akreditasyon ve
değerlendirme çalışmalarına başlaması oy birliği ile destek ve kabul görmüş, FEFKON’un
sonraki Doğu Akdeniz Üniversitesi (7.FEFKON-2012,RAPOR) toplantısında FEDEK
çalışmaları ve değerlendirmeleri hakkında dekanlar konseyi FEFKON bilgilendirilerek
konseyin destek ve takdirini almıştır. 01 Şubat 2013 tarihli YÖK Genel Kurulu’nda FEDEK
Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi’nin süresi iki yıl daha olarak uzatılmıştır.
FEDEK; sonraki dönem FEFKON toplantılarına; Bülent Ecevit (8.FEFKON-2013,RAPOR),
Sakarya (9.FEFKON-Mart 2014), Çanakkale Onsekiz Mart (10.FEFKON-2015), Akdeniz
Üniversitelerinde (11.FEFKON-2016) katılım sağlayarak yaptıkları çalışmalarla ilgili
bilgilendirme yapmış, değerlendirici eğitimleri, akredite edilen üniversite ve programlarla ilgi
raporlar sunulmuştur. Nisan 2015 itibarıyla FEDEK akreditasyon tescil süresi 3 yıl süreyle 2018
tarihine kadar uzatılan FEDEK, Temmuz 2015 tarihinde Yüksek Öğretim Kalite Kurulu’nun
(YÖKAK) kurulup FEDEK ve diğer akreditasyon kuruluşlarının tescil işlemlerini YÖKAK‘ın
üstlenmesiyle sonraki tescil 2018-2023 dönemini içeren şekilde 5 yıl ve 2023-2028 dönemini
de kapsayacak olarak ikinci 5 yıl olarak uzatılmıştır. 2023 yılında da 5’er yıllığına uzatılan bu
belge ile FEDEK 2023 yılında, YÖKAK tarafından 5 yıllık iki dönem üst üste tescil belgesi
almaya hak kazanmıştır.
Bu son dönemde program akreditasyonu, kurum bilgilendirme ve değerlendirici eğitimi
çalıştayları yanında uluslararası tanınırlık çalışmaları kapsamında ENQA Affilie üyeliği için
bir süreç başlatılmış, alt kuruluşu olan CEENQA (Central and Eastern European Network of
Quality Assurance Agencies in Higher Education)’un 2019 yılından beri üyesidir.