FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ
ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ

TR - EN

HAKKIMIZDA

AMAÇ VE FAALİYET ALANLARI

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (Bundan sonra FEF olarak anılacaktır) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. FEDEK, FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

 

FEDEK, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. FEF öğretim programlarını, kurumların başvurusu üzerine değerlendirmek, akredite etmek,
 2. Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütmek,
 3. Program yöneticilerinin ve öğretim elemanlarının program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesini ve eğitimini gerçekleştirmek,
 4. FEF programları paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini sürekli izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamak,
 5. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek ve bu kapsamdaki çalışmalara destek vermek,
 6. Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası dernekler, meslek örgütleri ve akreditasyon kuruluşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek ve yardımlaşmak,
 7. Uluslararası karşılıklı ve çok taraflı tanınma anlaşmaları yapmak,
 8. İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak,
 9. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak,
 10. Gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi ve internet sayfası oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, çalışma alanıyla ilgili basılı, görsel-işitsel materyal hazırlamak, yaymak ve yayınlamak,
 11. Her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemesini temin etmek,
 12. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda belirtilen usullere göre ve gerekli izinler alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul etmek,
 13. İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek, veya benzer amaçlı işletmelere ortak olmak,
 14. Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynî hak tesis etmek,
 15. Gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, mallarının bir kısmı ile vakıf birlikleri kurmak,
 16. Gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 17. Amaçlarıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıflarla, sendikalarla, birliklerle ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.