Ana Sayfa  |  İletişim  |  Ulaşım  |  Başvuru
<< ENGLISH  |  TÜRKÇE >>
Fedek Ana SayfaFEDEK Hakkında
FEDEK AŞAĞIDAKİ KURULLARDAN OLUŞUR:

Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetim Kurulu

FEDEK'İN KURUCULARI VE YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Sermin ÖRNEKTEKİN
Prof. Dr. Osman Yavuz ATAMAN
Prof. Dr. Ahmet Turan İNCE
Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN
Prof. Dr. Figen KADIRGAN
Prof. Dr. Ayşe KARA
Prof. Dr. Sadullah SAKALLIOĞLU
Prof. Dr. Kenan İNAN
Prof. Dr. Z. Gökay KAYNAK

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Prof. Dr. Musa Yaşar SAĞLAM
Prof. Dr. Ömer OĞUZ
Prof. Dr. Korkut TUNA
Prof. Dr. Ayşehan DENİZ ABİK
Prof. Dr. Hatice AYNUR
Prof. Dr. Semahat DEMİR
Prof. Dr. Deniz KORKMAZ
Prof. Dr. Gürkan DOĞAN
Dr. Hakan KİLİTÇİOĞLU

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

Prof. Dr. Saffet BABÜR
Prof. Dr. Seyhan TÜKEL
Prof. Dr. Gönül KAYNAK

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Prof. Dr. Sekine KARAKAŞ
Prof. Dr. Meral Ünal
Doç. Dr. Nurettin Öztürk

AMAÇ VE FAALİYET ALANLARI

FEDEK, farklı disiplinlerdeki Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (Bundan sonra FEF olarak anılacaktır) öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunacaktır. FEDEK, FEF bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur.

FEDEK, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. FEF öğretim programlarını, kurumların başvurusu üzerine değerlendirmek, akredite etmek,
 2. Akreditasyon çalışmalarında görev alacak değerlendiricilerin seçimi ve eğitimini yürütmek,

 3. Program yöneticilerinin ve öğretim elemanlarının program değerlendirmesi konusunda bilgilendirilmesini ve eğitimini gerçekleştirmek,
 4. FEF programları paydaşlarının şimdiki ve gelecekteki gereksinimlerini sürekli izleyerek, program değerlendirme ölçütlerinin belirlenmesini, gerektiğinde değerlendirme ölçütlerinin ve süreçlerinin gözden geçirilmesini ve yenilenmesini sağlamak,
 5. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, panel, çalıştay vb. toplantılar düzenlemek ve bu kapsamdaki çalışmalara destek vermek,
 6. Eğitim, değerlendirme ve akreditasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası dernekler, meslek örgütleri ve akreditasyon kuruluşlarıyla iletişim kurmak, işbirliği yapmak, ortak projeler yürütmek ve yardımlaşmak,
 7. Uluslararası karşılıklı ve çok taraflı tanınma anlaşmaları yapmak,
 8. İlgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak,
 9. Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak, yaptırmak,
 10. Gerekli olan her türlü bilgi, belge ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi ve internet sayfası oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak, çalışma alanıyla ilgili basılı, görsel-işitsel materyal hazırlamak, yaymak ve yayınlamak,
 11. Her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemesini temin etmek,
 12. 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nda belirtilen usullere göre ve gerekli izinler alınmak koşuluyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak, yurtiçinden ve yurtdışından bağış kabul etmek,
 13. İhtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek için iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek, veya benzer amaçlı işletmelere ortak olmak,
 14. Faaliyetler için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynî hak tesis etmek,
 15. Gerek görülmesi durumunda federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak, mallarının bir kısmı ile vakıf birlikleri kurmak,
 16. Gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
 17. Amaçlarıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle, vakıflarla, sendikalarla, birliklerle ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur.


Adres: Zincirlidere Cad., No. 86/4, Meriçoğlu Plaza, Esentepe / Şişli - İstanbul | Telefon: 0 (212) 211 0281